บุคลากร

นายจำนงค์  มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางกมลทิพย์  กาลาม
ครู  คศ.๓
นางสาวพรทิพพา  ดีบ้านโสก
 ครู   คศ.๒

นายอุทัย   ชัยพิพัฒน์
ครู  คศ.๓
นางผกา  ชัยพิพัฒน์
ครู  คศ.๓ 
นายจตุรภักร  ทศสิงห์
ครู  คศ.๓