ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่เลขที่........-......... หมู่ที่ ๓

ถนน................-............ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๗๐๓๕๕ โทรสาร........ -..................

e-mail...................... -...............................website........................... -.................................

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ และ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายจำนงค์ มณีโชติ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี

๖ เดือน

๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ...................-..................คน

ชื่อ.....................................- ...................................วุฒิการศึกษาสูงสุด.................... -.................

ชื่อ..................................... -.....................................วุฒิการศึกษาสูงสุด...................-.................

๒.๓ ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๑๐ โดยใช้ที่ดินของ ชาวบ้านบริจาคสร้างอาคารชั่วคราวเป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อได้รับงบประมาณทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑.ซ. วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารใต้ถุนเตี้ย

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๑ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนสูง วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เป็นอาคารเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งอำเภอคอนสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ ๕๒ กิโลเมตร

คำขวัญ “ ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามระดับชั้น มีคุณธรรม

มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข